سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریسا رزم آرا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سعید شعبانلو – دکتری هیدرولوژی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

برای تخمین فرسایش آبی و پتانسیل رسوبدهی ناشی از آن در حوضه های آبخیز فاقد آمار مدلهای متعددی ارائه شده است یکی از این مدلها که در کشورمان ازکاربرد بیشتر و مناسبتری برخوردا راست مدل PSIAC می باشد در مدل اخیر نقش و تاثیر ۹ عامل مهم و موثر در فرسایش آبی مورد ارزیابی و امتیاز دهی قرارگرفته و در آخر با بدست آوردن مجموع امتیاز اخذ شده ا زعوامل موثر در فرسایش درجه رسوب دهی درهریک از واحد های کاری ژئومورفولژی و کلعرصه مورد تحقیق میزان رسوب در حوضه های آبخیز با استفاده از مدل تجدید نظر شده MPSIAC براورد می گردد دراین تحقیق در نظر است تا با مقایسه رسوب براوردی با استفاده از مدل MPSIAC و روش مشاهده ای میزان دقت وکاربری مدل در حوضه ابریز گلستان مورد اظهار نظر قرارگیرد.