سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی دریایی – دانشجوی دکتری سازه های ابی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
سیدمحمود کاشفی پور – استاد گروه سازه های ابی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اه

چکیده:

معادله ای که بطور پیوسته برای شبیه سازی انتقال مواد محلول در مدلهای کیفیت آب به کار می رود معادله یک بعدی انتقال پخش ADE می باشد در این معادله ضریب انتشار طولی نقش مهمی را ایفا می کند بطوریکه اکثر مدلهای کامپیوتری معتبر برای انتشار آلودگی حاوی گزینه ای جهت تعیین ضریب انتشار طولی می باشند تعیین ضریب انتشار طولی در عمل توسط مطالعات ردیابی صورت می گیرد نظر به اینکه چنین مطالعاتی بسیار مشکل و هزینه بر است لذا از گذشته سعی بر این بوده که ضریب انتشار طولی را به پارامترهای هندسی و هیدرولیکی جریان مانند عرض آبراهه عمق جریان ، سرعت برشی و … که همگی به سادگی قابل اندازه گیری هستند ارتباط دهند به همین جهت روابط تجربی زیادی در این خصوص ارائه شده است دراین مقاله از مدل شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی ضریب انتشار طولی استفاده گردید. جهت آموزش صحت سنجی و تست مدل از ۹۱ سری اطلاعات رودخانه موجود در نقاط مختلف دنیا استفاده گردید.