سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی خمیری ثانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
یاسر میناتور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
سیدرضا الوانکار – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

سیل یکی از بلایای طبیعی است که در طول تاریخ بشر همواره خسارات جانی و مالی فراوانی به بار اورده است و انسان همواره در فکر مبارزه و کنترل این پدیده بوده است میانگین خسارات سالیانه سیل در کشورهای صنعتی و در حال توسعه رو به افزایش است مطالعات زیادی نشان داده که سیلاب رودخانه را می توان با بکارگیری تکنیک های دورسنجی براورد کرد چون بکارگیری تکنیک دور سنجی نسبت به روشهای سنتی و متداول دارای سرعت و دقت بیشتری میب اشد بنابراین به عنوان تکنیکهای کارامد مدنظر قرا رمیگیرد هدف ازاین تحقیق براورد سیلاب رودخانه به کمک نرم افزار ArcGIS و امکانات سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای می باشد. بدین منظور روابط بین میانگین مقادیر متوسط باندهای تصاویر ماهواره و سیلاب حداکثر ثبت شده در چند حوضه ابریز ایستگاه آب سنجی مورد بررسی قرار گرفته استو روابطی ارائه شده است.