سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین کوهستانی – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

بموازات رشد سریع جمعیت و افزایش نیازهای بشری تامین آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است دراین میان منابع آب های زیرزمینی بمنزله منابعی مطمئن جهت تامین مصارف فوق تلقی می گردند در سالهای اخیر برداشت بی رویه از منابع مزبور از یک سو و فعالیت بشر درجهت تامین غذا از سوی دیگر باعث لطمات جبران ناپذیری به این منابع از نقطه نظر کمی و کیفی گردیده است در استان گلستان بیشتر از منابع آب زیرزمینی و تقریبا از ظرفیت حداکثر ی آن برای امور مختلف استفاده می شود بنابراین پیش بینی سطح آب زیرزمینی درسالهای آتی از راهکارهای مفید برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به منابع آب خواهد بود. در سالهای اخیر نیز با توجه به مطرح شدن بحثهای هوشمند از جمله روش شبکه عصبی مصنوعی روش استنتاجی فازی – عصبی و … در مباحث مهندسی این گونه روشها نیز درکنار روش های اشاره شده مورد توجه قرارگرفته اند.