سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسام قدوسی – استادیار گروه مهندسی آب – دانشکده کشاوری دانشگاه زنجان
زهرا نجیب – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب – دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

یکی از مباحث مهم و کاربردی در مدیریت منابع اب پیش بینی جریانهای ورودی به مخازن سدها و رودخانه های می باشد. از آنجا که مدل جریانهای ورودی به مخازن فرایندی غیرخطی می باشد لذا بمنظور پیش بینی این نوع جریانها استاده از سیستمی که دارای قابلیت درک رفتار غیر خطی باشد امری ضروری می باشد. در تحقیق حاضر قابلیت مدل استنتاج فازی – عصبی تطبیقی ANFIS در پیش بینی دبی روزانه روودی به مخزن سد کرج واقع بر رودخانه کرج در شمال غرب تهران به کار گرفته شده است. بدین منظور از ۱۸۲۲ داده دبی روزانه ورودی به مخزن سد کرج استفاده گردید که از ۱۵۲۲ داده آن برای آموزش مدل استفاده شد و از ۶۰۷ داده باقی مانده به عنوان صحت سنجی دقت مدل بهره گرفته شد همچنین به منظور صحت سنجی مدل از معیارهای ارزیابی خطا R2 و RMSE استفاده گردید. به منظور شبیه سازی چهار الگوی متفاوت از دبی های ورودی به مخزن سد مورد بررسی قرار گرفت و بهترین الگو انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد مدل استنتاج فازی – عصبی تطبیقی با تابع گوسی با پنج تابع عضویت و با ضریب همبستگی ۰٫۹۹ و میانگین مربعات خطا ۰٫۱۱۳۸ از دقت قابل قبولی برخوردار بوده و می تواند در پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد استفاده شود.