سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مونا عصاره مستقیم – کارشناس ارشد ابیاری و زه کشی دانشگاه تهران و کارشناس مهندسین مشاور یک
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه ابیاری و زه کشی دانشگاه تهران
لنا عصاره مستقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک وپی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ارزیابی دقیق میزان تقاضا و اب در دسترس جهت بهبود مدیریت منابع اب، نقش اساسی در مصرف بهینه اب در بخش کشاورزی ایفا میکند. روش های محاسبه تبخیر و تعرق با استفاده از داده های هواشناسی به پارامترهای مختلف اقلیمی و فیزیکی نیازمند هستند. در روش های تشعشعی از عامل انرژی خورشد جهت براورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع استفاده می شود. این روش های در اقلیم های مرطوب که جز ائرودینامیک به طور نسبی کوچک است نتایج مطلوبی را نشان می دهند. از این رو در این بررسی تبخیر و تعرق با استفاده از ۳مدل پریستلی تلیلور ، تورک و هارگریوز اصلاح شده در مزارع نیشکر استان خوزستان طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ محاسبه شد و نتایج ان با روش پنمن مانتیث به عنوان روش مبنا مورد مقایسه قرار گرفت. پس از کالیبراسیون و صحت سنجی، نتایج نشان داد مدل پریستلی تیلور با خطای استاندارد ۱/۳۳ میلیمتر در روز و ضریب تبیین ۰/۸۳ همبستگی نزدیکی به روش پنمن مانتیث در منطقه مورد مطالعه ارائه می دهد که نماینگر دقت مناسب تخمین تبخیر و تعرق با استفاده از مدل تابشی پریستلی تیلور در منطقه خوزستان است.