سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریسا صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه تهران
فرشید صابری – دانشجوی کارشناسی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی

چکیده:

تابش خورشید مهمترین متغیر هواشناسی و منشا انرژی برای تمامی تحولاتی است که در جو و سطح زمین صورت میگیرند این پارامتر به ندرت در ایستگاه های هواشناسی اندازه گیر یمی شود از این رو به روشهای مختلفی شبیه سازی و براورد می شود ازجمله روشهای شبیه سازی می توان استفاده از داده های سنجش از دور را نام برد دراین تحقیق مدل اماری جهت براورد تابش خورشیدی رسیده به زمین در شهر کرمانشاه وابسنجی و ارزیابی شد اساس این مدل شامل تعیین شاخص پوشش ابر برای هر پیکسل تصاویر ماهواره ای و همبستگی خطی بین شاخص پوشش ابر بدست امده و شاخص صافی هوا اندازه گیری شده در ایستگاه هواشناسی می باشد نتایج بررسی نشان داد که سازش خوبی بین تابش بدست امده از مدل و تابش اندازه گیری شده در ایستگاه می باشد بطوریکه شاخص های اماری ضریب تعیین R2 و جذر میانگین مربع خطا RMSE بترتیب ۰/۸۶ و ۸ درصد تابش رسیده به زمین را براورد می کند.