سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

غلامعلی شرزه ای – دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
مصطفی چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست

چکیده:

آلودگی های زیست محیطی یکی ازمهمترین چالشهای ج امعه انسانی قرون اخیر به شمار میرود آلودگی هوا به عنوان یکی از ابعاد الودگی محیط زیست علاوه بردارابودن اثرات سو برجوامع انسانی و طبیعی چه درمقیاس محلی و منطقه ای و چه درمقیاس جهانی به پدیده گرمایش زمین نیز منجر شدهاست درختان شهری ازطریق سایه مانع از گرم شدن و ازطریق تعرق و تبخیر باعث خنک شدن ساختمان و سطوح پیاده رو می شوند درزمستان درختان شهری سرعت باد را کاهش داده و درنتیجه نفوذ هوا به داخل ساختمان کاهش م ییابد و درمصرف انرژی صرفه جویی می شود لذا ازطریق کاهش تقاضا برای انرژی انتشار آلودگی ازطریق نیروگاه ها را کاهش می یابد درختان شهر از طریق جذب آلاینده های گاز ی مثلNO2,SO2,O3 ازطریق سطح برگ خود و نیز با متوقف کردن حرکت ذرات مثل PM10 مانندگردوغبار خاکسترگرده و ازاد کردن اکسیژن O2 ازطریق فرایند فتوسنتز کیفیت هوا را بهبود می بخشد دراین مقاله با استفاده ازنرم افزار STRESS اقدام به محاسبه ارزش پولی خدمات زیستی ارایه شده درتجزیه و جذبCO2 و بهبود کیفیت هوا توسط درختان چناردرختان ولیعصر می شود.