سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن آقاحسنعلی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراین مقاله مدلسازی براساس آستانه های درجه حرارت و بارندگی جهت محاسبه و پیش بینی تقاضای روزانه اب برای شهر بیرجندانجام می شود دراین مدل فرض می شود که مصرف کل روزانه آب شهر از دو قسمت مصرف پایه که تحت تاثیر مستقیم مصرف خانگی ومصرف فصلی که شامل فصول تغییرات اقلیمی و بخشهای موثر دیگر می باشدتشکیل شده است مصرف پایه با شماره روز در هفته ، شماره روز در سال و فاکتورهای اقلیمی همانند درجه حرارت و بارندگی رگرسیون بندی گردید. نتایج نشان دادک ه مصرف پایه مستقل از اثرات اقلیمی بوده و لیکن از روزهای هفته و روزهای تعطیل وغیر تعطیل عادی تاثیر پذیر است همچنین پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر با ورود بخشهای موثر به داخل مدل از دقت بالایی R2=0/76 برخوردار است و مدل توانسته است مصرف روزانه آب را به خوبی شبیه سازی نماید.