مقاله برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۴۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادله رگرسیونی
مقاله مدیریت دانش
مقاله اثربخشی سازمانی
مقاله مدیران ستادی
مقاله سازمان های ورزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی عماد
جناب آقای / سرکار خانم: طالب پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نظری وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی کشور برای تعیین تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی است. جامعه آماری تحقیق، تمام مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، مدیران ستادی آکادمی ملی المپیک و هیات رئیسه فدراسیون های برتر ورزشی بود که حجم نمونه تمام شمار و برابر با حجم جامعه (۱۵۰ نفر) تعیین شد. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. روایی محتوایی ابزار تحقیق با مطالعه مبانی نظری تحقیق و با استفاده از نظر استادان و متخصصان لحاظ شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش (a=0.88) و اثربخشی سازمانی (a=0.83) محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بین مدیریت دانش و فرایندهای آن با اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از بین فرایندها انتقال دانش بیشترین ضریب همبستگی و ثبت و ضبط دانش کمترین ضریب همبستگی را با اثربخشی سازمانی نشان دادند (r=0.86، p=0.01). همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که ۰٫۷۵۶ درصد از واریانس اثربخشی سازمانی مربوط به فرایندهای مدیریت دانش است (P<0.01، R2=0.756) و به ترتیب به کارگیری دانش، ثبت و ضبط و کسب دانش و انتقال دانش بیشترین اهمیت را در پیش بینی تغییرات اثربخشی سازمانی دارند (P<0.01). بر اساس یافته های پژوهش، طراحی ساختار دانش مدار در تمام سطوح سازمان های ورزشی کشور در بهبود وضعیت اثربخشی این سازمان ها موثر خواهد بود و در این راستا مدیران ستادی به عنوان تولیدکنندگان و سرمایه های ملی دانشی نقش مهمی بر عهده دارند.