سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسیم رضایی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کر
شهرام کریمی گوغری – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تبخیر – تعرق یکی از مولفه های اصلی تعیین نیاز آبی گیاهان ، برنامه ریزی آبیاری و مدیریت منابع است. لذا تعیین دقیق میزان تبخیر-تعرق گیاه مرجع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بهترین روش از میان روش های متعددی که تاکنون برای برآورد تبخیر- تعرق پیشنهاد شده اند ، روش پنمن – مانتیث می باشد . ولی به دلیل نیازمندی این روش به تعداد زیاد پارامترهای هواشناسی که در خیلی از مناطق به خصوص حاشیه کویر موجود نمی باشند ، می توان از اطلاعات ایستگاه های تبخیر سنجی استفاده نمود . معمولا در بیشتر ایستگاه های سینوپتیک تبخیر از سطح تشت اندازه گیری می شود. هدف اصلی در این تحقیق مقایسه نتایج حاصل از برآورد میزان تبخیر – تعرق گیاه مرجع به روش پنمن – مانتیث با مقادیر تبخیر مشاهده ای از تشت تبخیر بوده است. نتایج نشان داد که میزان ضریب همبستگی تبخیر- تعرق گیاه مرجع به روش پنمن – مانتیث با روش تشت تبخیر برای ایستگاه شهر بابک ۰/۷۸۴۶=R2 ، برای ایستگاه سیرجان ۰/۸۱۸۶=R2 و برای ایستگاه رفسنجان ۰/۷۹۰۲=R2 بدست آمده است . همچنین مقادیر ضریب تشت به صورت ماهیانه محاسبه و ارائه شده است.