سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید فریدنی – مدیر بخش ساز ههای آبی شرکت مهندسین مشاور بنداب، تهران
هایده جمالی – مدیر طرح شرکت مهندسین مشاور مشانیر، همکار سابق شرکت مهندسین مشاور ب
کامران سعیدآبادی – کارشناس طرح شرکت مهندسین مشاور مشانیر، تهران۳

چکیده:

مطالعات زیادی برای تعیین عمق آب شستگی در اثر برخورد جریا نهای ریزشی انجام شده است. مکانیسم آب شستگی پیچیده است و عوامل مختلف از جمله مشخص ههای جریان ریزشی، مصالح بستر و همچنین عمق پایاب بر روی آن اثر م یگذارند. علیرغم مطالعات وسیع هنوز رابط های عمومی که در تمام شرایط بتواند عمق آب شستگی را پیش بینی کند ارائه نشده است و کاربرد روابط گوناگون در یک پروژه خاص، نتایج بسیار متفاوتی دارد. در این مقاله نتایج محاسبات مربوط به برآورد هندسه گوداب ناشی از عملکرد جریان پرتابی سیستم تخلیه تحتانی سد سهند با استفاده از رابطه تجربی توصیه شده توسط mason ارائه شده و پیشنهادی برای اعمال اصلاح در این رابطه مطرح شده است. مقایسه نتایج این روش با آنچه که در طی عملکرد واقعی سیستم مشاهده شد نشان دهنده تطابق بیشتر نتایج محاسبات با روابط اصلاح شده، با شرایط واقعی بو.