سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اعظم مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا – دانشگاه عل
محمدصادق سخاوت جو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و خوزستان
افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری زیست محیطی

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت و رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش مصرف مواد مختلف، باعث افزایش تولید مواد زائدجامدگردیده است. یکی از مهمترین مواد آلاینده محیط زیست، مواد زائد جامد شهری است که هر روزه میلیونها تُن در جهان تولید میگردد. با توجه به محدودیتهای اقتصادی و تکنولوژیکی امکان بازیافت همه زبالهها میسر نیست و دفن زباله به عنوان یک راه حل عمومی همچنان متداولترین روش دفع زبالههای شهری در جهان بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته است. از مهمترین مسائلی که در طراحی، اجرا و بهرهبرداری محل دفن بهداشتی زباله باید مورد توجه قرار گیرد تجزیه مواد زائد و تولید بیوگاز میباشد. مواد زائد در محلهای دفن تحت تأثیر میکروارگانیسمهای موجود در خاک در شرایط بیهوازی به کندی تجزیه میشوند و در اثر تغذیه و رشد میکروارگانیسمها مقدار زیادی گاز تولید میگردد. قسمت عمده گازهای تولیدی محلهای دفن، شامل دیاکسیدکربن و متان میباشد که در صورت عدم کنترل میتواند مشکل آفرین شوند.در این مطالعه با استفاده از بسته نرم افزاری LandGEM و فرمول شیمیایی زباله مقدار گاز خروجی محلهای دفن بدست آمد. با در نظر گرفتن درصد حجمی متان ۵۰ /.و محاسبۀ m3/mg 170 به عنوان ضریب پتانسیل تولید گاز، ثابت نرخ تولید متان ۰/۰۵۰ انتشار گاز و آلاینده ها مراکز دفن زباله های شهر ی خوزستان با جمعیت بالای ۳۰۰۰۰۰ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته،که نتایج نشان داد میزان متان تولیدی از محل دفن در اهواز، دزفول و آبادان به ترتیب ۱۰۶×۲ , ۱۰۵×۸/۵ و۱۰۵ × ۲/۳ در سال ۱۳۸۹ برآورد شد.