سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اعظم مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست_واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمد صادق سخاوتجو – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان_مدیر گروه مهن
افشین تکدستان – استادیار گروه بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی دان
عبدالکاظم نیسی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز_دانشکده ب

چکیده:

یکی از مهمترین مواد آلاینده محیط زیست، مواد زائد جامد شهری است که هر روزه میلیون ها تُن در جهان تولید میگردد.در این مطالعه با استفاده از بسته نرم افزاری LandGEM و فرمول شیمیایی زباله مقدار گاز خروجی محلهای دفن بدست آمد. با در نظر گرفتن درصد حجم ی متا ن ۵۰ /. و محاسبه ۱۷۰m3/Mg عنوان ضریب پتانسیل تولید گاز، ثابت نرخ تولید متان ۰/۰۵۰ انتشار گاز و آلاینده ها مراکز دفن زباله های شهر ی خوزستان با جمعیت بالای ۳۰۰۰۰۰ هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته است.از مهمترین مسائلی که در طراحی، اجرا و بهرهبرداری محل دفن بهداشتی زباله باید مورد توجه قرار گیرد تجزیه مواد زائد و تولید بیوگاز می باشد . قسمت عمده گازهای تولیدی محلهای دفن، شامل دیاکسیدکربن و متان میباشد که در صورت عدم کنترل می تواند مشکل آفرین شوند.پس با یک برنامه ریزی ومطالعه دقیق میتوان نسبت به طراحی مهندسی و بهداشتی محل دفن قبل از بهره برداری اقدام نمود