سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی نوروزیان – دانشجوی دکتری علوم دامی اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید طاهرپورکلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی کاظمی کاخکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

این بررسی برای تعیین شدت لنگش و برآورد کاهش تولید و زیان اقتصادی ناشی از آن در یک گاوداری شهرستان گناباد با ۱۰۰ راس گاو شیری هلشتاین شیرده، در تابستان ۱۳۸۵ انجام شد . نمره حرکتی ) ۱ نمره لنگش ) ۲ در سه بهاربند گاوهای پرتولید (۳۵ ± ۴/۲) به تعداد ۲۶ ، متوسط تولید (۲۶ ± ۳/۶) به تعداد ۵۲ و کم تولید (۱۸ ± ۳/۴) به تعداد ۲۲ راس از طریق مشاهده حرکات گاوها تعیین گردید . ویژگیهای مورد بررسی برای تعیین نمره لنگش شامل وضعیت ستون فقرات ( خط پشتی ) و نحوه برداشتن و گذاشتن قدم بر اساس روش اسپریچر و همکاران (۱۹۹۷) بود . بر این اساس گاوها در ۵ نمره مختلف تقسیم بندی شدند بطوری که نمره ۱ نماینده گاوهای سالم، نمرههای ۲ و ۳ بیانگر لنگش تحت کلینیکالی و نمرههای ۴ و ۵ Loss-Calculator نشان دهنده لنگش کلینیکالی بود . میزان کاهش تولید و زیان اقتصادی ناشی از آن توسط نرم افزار محاسبه شد . نتایج نشان داد که بیشترین تعداد گاوهای سالم، دارای لنگش تحت کلینیکالی و کلینیکالی به ترتیب در
بهاربندهای کم تولید، متوسط تولید و پر تولید قراردارند . میانگین نمره لنگش در گاوهای پرتولید، متوسط تولید و کم تولید به ترتیب ۲/۳۲ ، ۲/۲۲ و ۱/۷ بود . میزان وقوع لنگش، کاهش تولید و زیان اقتصادی ناشی از لنگش به ازای هر گاو در گروه پرتولید بطور معنیداری بیشتر از سایر گروه ها بود . (P<0/05) میزان افت تولید برای گاوهای پرتولید، متوسط تولید و کم تولید به ترتیب ۰/۹۸ ، ۰/۶۸ و ۰/۲۶ کیلوگرم در روز به ازای هر گاو و ۲۶ ، ۳۶ و ۶ کیلوگرم در روز برای هر بهاربند بود . میزان زیان اقتصادی ناشی از لنگش در این گله برای گاوهای پرتولید، متوسط تولید وکم تولید به ترتیب ۲۵۹۰ ، ۱۷۵۷/۵ و ۶۴۷/۵ ریال در روز به ازای هر گاو و کل زیان گله ۵۲۷۲۵۰۰ ریال در هر ماه تعیین شد . نتایج این تحقیق نشان داد که لنگش می تواند یکی از مهمترین عوامل کاهش تولید و درآمد در یک واحد گاوداری در شرایط ایران باشد لذا باید اقدامات موثرتری به منظور پیشگیری از بروز آن در گله های گاو شیری صورت گیرد