سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه مصطفی زاده گلعذانی – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
پریوش رضایی اسفهلان – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محمد حسن صفر علیزاده – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

شپشه ی گندم، Sitophilus granarius از آفات مهم در انبارهای مواد غذایی می باشد. آزمایشات در سال ۱۳۹۰ در گروه حشره شناسی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه ارومیه در شرایط (۰/۶۴ ± ۳۲ درجه سلسیوس و رطوبت ۳±۶۸ درصد) انجام شد. میوه بالنگ از بازار محلی تهیه و پوست میوه ها کنده و در سایه خشک و با استفاده از یک هاون خرد شدند. آفت مورد نظر از گندم های الوده به این آفت از بازار تهیه در آزمایشگاه در ظروف ۱۰۰۰ میلی لیتری پرورش داده شدند. آزمایشات زیست سنجی در ظروف پلاستیکی کوچک و غلظت های مختلف پودر انجام شد (۲ و ۴ و ۶ و ۸ گرم). ۱۰ عدد حشره کامل Sitophilus granarius به هر ظرف مورد نظر رهاسازی شد و سپس با یک درب سوراخ دار که سوراخ با توری پوشیده شده بود جهت تهویه بسته شد. مشابه شرایط برای نمونه ی شاهد در نظر گرفته شد. مرگ و میر حشرات در فواصل شده بود جهت تهویه بسته شد . مشابه شرایط برای نمونه ی شاهد در نظر گرفته شد. مرگ و میر حشرات در فواصل هر ۲۴ ساعت ثبت شد. بالاترین در پودر پوست بالنگ (۸گرم) بالاترین میزان مرگ و میر حشرات را بعد فواصل ۲۴ ساعت ثبت شد. بالاترین دز پوست بالنگ (۸گرم) بالاترین میزان مرگ و میر حشرات را بعد فواصل ۲۴ ساعت تماس حشرات با آن نشان داد و تفاوت معنی دار بود (۰٫۰۰۵>P). پودر پوست بالنگ در کنترل Sitophilus granarius موثر واقع شد.