سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدسعید احدی – دانشجو کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین بنکداری – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه
احمدطاهر شمسی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به اهمیت توزیع سرعت د رکانالها و ارتباط آن با پارامترهای مهم هیدرولیکی مثل دبی و تنش برشی و انتقال رسوب، ارائه مدلی ریاضی برای برآورد پروفیل سرعت ضروری می باشد در این مقاله با ارائه یک مدل ریاضی با اقتباس از اصول آنتروپی و احتمال و معتبر سازی آن با داده های آزمایشگاهی به بررسی توزیع سرعت در کانالهای تنگ و پدیده دیپ (Dip phenomenon) که بیان کننده گرادیان منفی سرعت در نزدیکی سطح آزاد آب است پرداخته می شود.