سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا نصیری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
روزبه دبیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فیروز برادر رضی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

روانگرایی همواره یکی از مخرب ترین و فاجعه آمیزترین پدیده هایی بوده است که در اکثر زلزله ها موجبوارد آمدن خسارات جزیی تا کلی به ساختمانها، پلها، تأسیسات زیربنایی و… گردیده است. از این رو بررسی خاکهای مستعد روانگرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پدیده در کشور ما نیز دیده شده و خسارات زیادی دراثر آن رخ داده است. این پدیده که عموما در ماسه های سست و اشباع مشاهده می شود، چنانچه ماسه اشباع تحتتاثیر ارتعاشات زمین قرار گیرد، میل به متراکم شدن و عدم امکان زهکشی و تمایل به کاهش حجم منجر بهافزایش فشار آب منفذی می شود. اگر این افزایش به حدی برسد که فشار آب منفذی مساوی فشار سربار شود،تنش موثر صفر شده و ماسه مقاومت برشی خود را از دست می دهد و به حالت روان در می آید.. هدف اصلی درتحقیق حاضر، بررسی نتایج حاصل از ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکها براساس روش آزمون مقاومت نفوذ استاندارد SPT می باشد. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق، محدوده خط ۲ قطار شهری تبریز بوده و در ۱۱ حلقه گمانه انجام یافت نتایج بدست آمده نشان می دهد که در برآورد پتانسیل روانگرایی در اعماق مختلف با استفاده از روش SPT کمترین شدت احتمال وقوع روانگرایی در خاکها را داشت.