سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش حق پرست – پژوهشگاه نیروایران
حمیدرضا لاری – پژوهشگاه نیروایران
بهروز بوغلان دشتی – سازمان انرژ یهای نو ایرانایران

چکیده:

امروزه فن آوریهای استحصال انرژی (الکتریکی و حرارتی ) از منابع زیست توده توسعه فراوانی پیدا کرده است و این منابع بعنوان دومین منبع تامین کنند ه انرژی غیر فسیلی در جهان کاربرد دارد . پیشنیاز استحصال انرژی از این منابع وجود اطلاعات مناسب از پتانسیل من ابع و میزان انرژی قابلاستحصال از آن ها میباشد . در این مقاله سعی شده است ، بر مبنای اطلاعات مستند، نسبت به برآورد میزان انرژی قابل استحصال از کلیه منابع زیست توده در استان خراسان رضوی اقدام گردد . بر مبنای تحلی ل های انجام شده ، میزان انرژی قابل استحصال سالانه از منابع زیست توده حاصل از برآوردسنجی مراکز دفن زائدات جامد شهری (زباله ها )، سامانه های جمع آوری فاضلابهای شهری موجود ، فاضلابهای صنایع غذایی، زائدات دا می و ضایعات و زائدات کشاورزی و باغی، در استان خراسان رضوی برابر۶۶۵۸۷/۳۱ گیگاوا ت ساعت برآورد میگردد، که در صورت اجرای یک مدیریت بهینه ومناسب، میتوان نسبت به استحصال انرژی از این منابع اقدام وبخش اعظم انرژی مورد نیاز استان را تامین نم ود. لازم به ذکراست اطلاعات جمع آوری و پردازش شده مربوط به میزان زائدات و محصولات باغی و کشاورزی استان مربوط به سال ۱۳۸۶ ، اطلاعات مربوط به میزان خروجی فاضلاب شهری، شهرهای دارای سامانه تصفیه فاضلاب استان در سال ۱۳۸۵اطلاعات تعداد دامهای استان مربوط به سال ۱۳۸۶ و خروجی فاضلابهای صنایع غذایی استان مربوط به سال ۱۳۸۶ می باشد.