سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد کتابفروشان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
محمدحسین باقری پور – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی مرندی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، گروه عمران

چکیده:

برای کاهش اثرات مخرب زلزله های شدید، امکان حذف لایه های خاک سست و سطحی و جایگزینی آنها با خاکهای مناسب تر و مخلوط شده با مواد جاذب انرژی که عموما خرده های لاستیک فرسوده می باشد وجود دارد. در این تحقیق پاسخ میدان آزاد زمین تحت نیروی زلزله برای لایهخاکهای سطحی مخلوط شده با خرده های لاستیک با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی خاک ارزیابی شده است. به این منظور با استفاده از برنامه DeepSoil V5.0 لایه های خاک مدل گردیده است، همچنین مدول برشی و میرایی لایه سطحی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی قابل دسترس و انجام شده بر روی آنها محاسبه و در نرم افزار مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش درصد خرده های لاستیک به همراه کاهش فشار محصور کنندگی، باعث کاهش شتاب های رسیده به سطح زمین می گردد