سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهراب حجام – دانشیار دانشگاه آزاد سالامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
مژده جامعی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی- سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

از آنجایی که اندازه گیری پارامترهای تابش نیازمند کنترل دقیق و حرفه ای دستگاههای تابش سنج است، لذا اندازه گیری مستقیم آن بطور محدود انجام می شود. در استان خوزستان پارامترهای مختلف تابش تنها در ایستگاه سینوپتیک اهواز ثبت می گردد. بر اساس بررسی های انجام شده در این مطالعه، داده های تابش کل خورشیدی ثبت شده در این ایستگاه دقت کافی را نداشته و نمی توان از آنها در محاسبات مختلف استفاده نمود. بنابراین بدلیل عدم وجود آمار تابش در استان می توان داده های ساعت آفتابی را جهت محاسبه پارامترهای مختلف نظیر تبخیر و تعرق مرجع بکار برد. به منظور برآورد این پارامتر در ایستگاههای فاقد آمار استان، روشهای متعددی در این تحقیق بررسی شده که شامل: برآورد ساعت آفتابی به کمک روابط آنگستروم و هارگریوز، محاسبه ساعت آفتابی از طریق ایجاد رابطه خطی بین ساعت آفتابی و متوسط دما و تخمین ساعت آفتابی از طریق یافتن ضریبی بین طول روز واقعی و طول روز نجومی در ایستگاههای سینوپتیک و به کمک روش درون یابی عکس مجذور فاصله می باشند. ارزیابی روشهای مختلف مشخص نمود که برآورد ساعت آفتابی در ایستگاههای فاقد آمار با استفاده از رابطه آن با نسبت طول روز واقعی و نجومی از نظر آماری ممکن و معنی دار می باشد. از دیگر نتایج این مطالعه دستیابی به ضرایب آنگستروم در کلیه ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان می باشد.