سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد علی قربانی – دانشیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حکیمه اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
پیمان یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

تخمین میزان بار معلق رودخانه ها یکی از مسائل مهم در مبا حث مهندسی رودخانه ، مدیریت مخازن سدها، طرح ها و پروژ های آبی می باشد. به این دلیل تاکنون مدل های متعدد ریاضی ، تجربی،روش های فراکاوشی و در چند سال اخیر نظریه دینامیکی آشوبی مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به قابلیت بالای نظریه آشوب در مدل سازی فرایندهای غیر خطی دینامیک و پدیده های طبیعی، در این تحقیق ،رفتار آشوبناک رسوب معلق روزانه رودخانه لیقوان در مدت ۲۱ سال بررسی شده است . فضای حالت ارائه شده توسط تاکن که سیر تکاملی سیستم های دینامیکی را توصیف می کند با استفاده از تئوری زمان تاخیر انجام گردید . بر اساس مقدار نخستین حداقل میانگین اطلاعات متقابل ، زمان تاخیر ۶۲ روز محاسبه و نهایتا" بر اساس زمان تاخیر بدست آمده و بازاء بعد محاط ۳۴ ، بعد همبستگی ۱/۶ حاصل گردید .