سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین منصوری زلانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
علی قاضی خانی شاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
یحیی محمدی – دانشگاه ایلام

چکیده:

در این پژوهش از رکورد صفات وزن بدن در ۱۲ هفتگی، تعداد تخم مرغ در سه ماه اول تولید ، ،میانگین وزن تخم مرغ در هفته های ۲۸ و ۳۰ و ۳۲ و سن بلوغ جنسی تعداد ۲۴۸۲۳ قطعه مرغ و وزن بدن در ۱۲ هفتگی ۶۰۳۲ قطعه خروس مربوط به مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس که در طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۶۹ جمع آوری شده بود استفاده شد. داده ها با مدل حیوان چند صفتی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و (کو) واریانسهای ژنتیکی و فنوتیپی، وراثت پذیری و همبستگی بین صفات به روش حداکثر درستنمایی محدود شده و با استفاده از نرم افزار ASREML برآورد گردید. ا ا بستفاده از پارامترهای برآورد شده، ضرایب وراثت پذیری صفات وزن بدن در ۱۲ هفتگی، سن بلوغ جنسی ، ،میانگین وزن تخم مرغ و تعداد تخم مرغ به ترتیب ۰/۵۳ و ۰/۴۷ و ۰/۵۷ و ۰/۲۲ بدست آمد. با توجه به وراثت پذیری نسبتاً زیاد و مناسب صفات تولیدی و تولید مثلی مورد مطالعه، امکان بهبود این صفات و افزایش میانگین آنها با استفاده از روش های مناسب گزینش ژنتیکی وجود دارد.