سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال سلیمی – دانشجویان کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام دانشگاه ارومیه
علی هاشمی – استادیارگروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
ایرج برنوسی – استادیارگروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سراین رزاق زاده – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علوم دامی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن، داده های مربوط به وزن های تولد، ۳ماهگی، ۶ماهگی، ۹ ماهگی و ۱۲ ماهگی گوسفندان قزل ایستگاه اصلاح نژاد شهرستان میاندوآب مورد استفاده قرار گرفت. این داده ها طی سال های ۱۳۷۳تا ۱۳۸۸ جمع آوری شده بود و به ترتیب دارای ۳۳۰۲، ۲۸۵۳، ۱۸۲۷، ۴۱۰ و ۲۱۶ رکورد برای صفات مذکور بود. برای بررسی اثرات عوامل محیطی از نرم افزار SAS با رویه GLM و نیز برای برآورد مولفه های (کو)واریانس از نرم افزار DFREML استفاده شد. اثر جنس بره، سال تولد و نوع تولد بر تمام صفات معنی دار بود (p<0.05). وراثت پذیری صفات وزن تولد، وزن ۳ماهگی، وزن ۶ماهگی، وزن ۹ماهگی و وزن ۱۲ماهگی به ترتیب ۲۰/۰ ، ۲۹/۰ ، ۳۹/۰ ، ۳۱/۰ و ۳۴/۰ برآورد شد. همبستگی ژنتیکی بین صفات مورد مطالعه همگی مثبت برآورد شدند و دامنه آن بین ۳۳/۰ (بین وزن ۳ ماهگی و وزن ۶ ماهگی) تا ۹۱/۰ (بین وزن ۶ ماهگی و وزن ۹ ماهگی ) بود . همبستگی های فنوتیپی بین صفات نیز همگی مثبت و دامنه آن بین ۱۴/۰ (بین وزن تولد و وزن ۳ ماهگی ) تا ۷۵/۰ (بین وزن ۹ ماهگی و وزن ۱۲ ماهگی ) بود