سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد نریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گروه علوم دامی،
بهزاد همتی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمود هنرور – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس گروه علوم دامی

چکیده:

در این تحقیق از داده های مربوط به سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۸ ، گوسفندان نژاد تالشی از گله های تحت پوشش واحد اصلاح نژاد معاونت اموردام، سازمان جهاد و کشاورزی استان گیلان که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور مدیریت میشود، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مربوط بهوزن رشد استفاده شده است. مولفه های واریانس – کوواریانس و پارامتر های ژنتیکی وزن بدن در هنگام تولد و در سنین سه و شش ماهگی، تحت مدل حیوانی به روش حداکثر درستنمایی محدود شده توسط نرم افزار ASReml به روش تجزیه یک صفته و دو صفتی بررسی شد. بیشترین وراثت پذیری مستقیم برای وزن شش ماهگی ( ۰۱ / ۰± ۳۰۵ / ۰) و کمترین آن برای وزن تولد ( ۰۳ / ۰± ۲۲۳ / ۰) برآورد گردید و بیشترین وراثت پذیری مادری نیز برای وزن تولد ( ۰۲ / ۰± ۱۲۳ / ۰) و با افزایش سن کاهش یافت. همبستگی ژنتیکی بین صفات مذکور در دامنه ۲۸ / ۰ تا ۸۲ / ۰ و همبستگی فنوتیپی ۲۷ / ۰ تا ۷۰ / ۰ برآورد شد و همبستگی ژنتیکی مستقیم و مادری بین همه صفات منفی برآورد گردید