سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا رئوفی – کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
سعید زره داران – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قدرت اله رحیمی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجتبی آهنی آذری – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هدف تحقیق حاضر برآورد وراثتپذیری و همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت خارجی تخم بلدرچین ژاپنی بود. صفات مورد نظر از۱۷۰۶ عدد تخم مربوط به ۷۵۵ قطعه بلدرچین ژاپنی جمعآوری شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی چند صفتی توسط نرم – افزار ASREML برآورد شد. وراثتپذیری وزن، طول و عرض تخم بلدرچین به ترتیب ۴۱ / ۰، ۳۱ / ۰ و ۳۵ / ۰ و وراثت پذیری وزن و ضخامت پوسته تخم ۳۵ / ۰ و ۱۳ / ۰ تخمین زده شد. در این تحقیق بیشترین همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی تخمین زده شده بین وزن و عرض تخم ( به ترتیب ۰/۸۸ و ۸۳ / ۰) مشاهده شد