سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نفیسه حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
جمال فیاضی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین،
هدایت اله روشنفکر – دانشیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمدتقی بیگی نصیری – دانشیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

رکورد صفات میانگین تعداد تخم مرغ( در سه ماه اول تولید ) و وزن اولین تخم مرغ و وزن تخم مرغ ها در ۲۸ هفتگی، ۳۰ ، ۳۲ هفتگی و میانگین ۲۸ ، ۳۰ و ۳۲ هفتگی که طی سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ (نسل ۵، ۶و ۷)در مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی اصفهان جمع آوری شده بود در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. برای آماده سازی و ویرایش داده ها ازبرنامه EXCEL و برای هر صفت به طور جداگانه تجزیه واریانس ومعنی دار بودن، اثرعوامل ثابت به وسیله نرم افزار SAS (ویرایش ۱/ ۹) انجام شد. داده های صفات مورد بررسی ، با مدل حیوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و و ریانس های ژنتیکی و فنوتیپی این صفات با روش حداکثر درستنمایی محدود شده( REML )برآورد شدند. میانگین تعداد تخم مرغ( ۸۴ روز) و وزن اولین تخم مرغ و وزن تخم مرغ ها در ۲۸ هفتگی ، ۳۲ هفتگی و میانگین ۲۸ ، ۳۰ و ۳۲ هفتگی به ترتیب ۳۹ ، ۴۲ ، ۴۵ ، ۴۷ ، ۴۸ و ۵/ ۴۶ بود. ضرایب وراثت پذیری تعداد تخم مرغ و وزن اولین تخم مرغ ۲۱ / ۰ و ۱/ ۰و برای وزن تخم مرغ ها در ۲۸ هفتگی، ۳۰ ، ۳۲ هفتگی و میانگین این سه به ترتیب ۱۲ / ۰، ۱۲ / ۰، ۱۶ / ۰ و ۳۳ / ۰ برآورد شد. با توجه به وراثت پذیری بالاتر میانگین وزن تخم مرغ ها ( ۲۸ ، ۳۰ و ۳۲ هفتگی) می توان آن را به عنوان شاخص اصلاح نژادی تخم مرغ در مرغان بومی استفاده کرد