سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید داستانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
محمد باقر صیاد نژاد – مرکزاصلاح نژاد دام کشور

چکیده:

در این تحقیق از اطلاعات مربوط به اولین دوره شر یدهی ۱۴۰۹۷۳ گاو شیری هلشتاین از ۱۱۰ گله که طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ توسط مرکز اصلاح نژاد ا ر یان جمع آوری شده بود، استفاده گرد د ی. و ر یایش دادهها با استفاده از نرم افزار Visual Fox Pro 6.0 صورت گرفت. به منظور تعیین اثرات عوامل محیطی مؤثر بر صفات مورد بررسی در این پژوهش از رویه (GLM) توسط نرم افزار SAS 9.1 استفاده شد و در نهایت عوامل ثابت و همبسته تأثیر گذار بر روی هر یک از صفات مورد بررسی تشخیص داده شدند. برآورد مولفه های واریانس، کواریانس و پارامترهای ژنتیکی توسط یک مدل حیوانی دو متغر یه با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) به کمک نرم افزار ASREML انجام شد. در این پژوهش میانگین و انحراف معیار صفات تولید شیر و سن اولین زایش به ترتیب ۱۶۶۶/۱۸±۸۰۱۰/۱۲ کیلوگرم ۲/۵۴±۲۶/۲ ماه محاسبه و وراثت پذیری شیر تولیدی و سن اولین زایش به ترتیب ۰/۳۲۸ و ۰/۰۳۱ برآورد شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دو متغیره در این پژوهش نشان داد که همبستگی ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی بین صفات شیر تولیدی و سن اولین زایش در اولین دوره شیردهی به ترتیب ۰/۴۴- و ۰/۱- و ۰/۱۲۶- میباشد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی مطلوبی بین صفات شیر تولیدی و سن اولین زایش وجود دارد . این امر نشان می دهد گاوهایی که دارای ارزش اصلاحی بالایی برای شیر تولیدی میباشند، سن اولین زایش پایین ر تی را دارا خواهند بود که از نظر اقتصادی دارای اهمیت بسیار زیادی میباشد.