سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه سنماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، گروه علوم دامی ،ساوه،ایران
مجید کلانترنیستانکی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان قم
سعید خلج زاده – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه گروه علوم دامی

چکیده:

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی روند فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی رشد در یک گله گوسفند نژاد زندی موجود در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد خجیر که طی ۱۶ سال (از سال ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۶ ) رکورد برداری شده بودند . صفات مورد مطالعه شامل وزن تولد ( ۵۷۱۱ رکورد) ، وزن شیرگیری( ۴۶۱۹ رکورد)، وزن ۶ ماهگی ( ۲۸۰۱ رکورد) ، وزن ۹ ماهگی ( ۲۱۲۴ رکورد) و وزن ۱۲ ماهگی ( ۲۱۱۳ رکورد) بودند. مولفه های واریانس صفات رشد در دو مرحله ، در مرحله اول با استفاده از مدل ۱ و در مرحله دوم با استفاده از بهترین مدل ها و با بهره گیری از روش حداکثر درستنمائی محدود شده (REML) و نرم افزار (DFREML) صورت گرفت. نتایج نشان داد بهترین مدلهای پیشنهادی ر بای برآورد اجزاء واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات مختلف رشد به ترتیب برای صفات وزن تولد و شیر گیری (مدل ۳)، برای صفات وزن ۶ ماهگی و ۹ ماهگی (مدل ۲ ) و برای صفت وزن ۱۲ ماهگی (مدل ۱) می باشد. بر اساس بهترین مدلهای پیشنهادی برای صفات فوق ، میزان واریانس ژنتی کی افزایشی مستقیم ، واریانس فنوتیپی و وراثت پذیری صفات مورد مطالعه به ترتیب ۰/۱۳۶ ، ۰/۳۸ و ۰/۳۵۷ ؛ ۱/۹۳ ، ۱۲/۳۹ و ۰/۱۵۵ ؛ ۳/۱۰ ، ۱۷/۷۴ و ۰/۱۷۴ ؛ ۲/۳۰ ، ۱۵/۰۷ و ۰/۱۵۶ و ۳/۵۲ و ۱۹/۱۸ و ۰/۱۸۴ بدست آمد . همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی بین صفات مختلف رشد مثبت ارزیابی شد. مقادیر همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی بین صفات وزن تولد باوزنهای شیرگیری، ۶ و ۹ و ۱۲ ماهگی به ترتیب ۰/۷۹ و ۰/۸۹ ، ۰/۷۳ و ۰/۸۷، ۰/۵۸ و ۰/۸۳ ، ۰/۵۶ و ۰/۷۹ و بین وزن های شیرگیری با وزنهای ۶ و ۹ و ۱۲ ماهگی به ترتیب : ۰/۸۵ و ۰/۸ ، ۰/۷۱ و ۰/۸۲ ، ۰/۶۸ و ۰/۸۲ برآورد شدند . میانگین های عملکرد فنوتیپی با یک روند صعودی ولی خفیف رو به بهبود بوده و از نظر ظاهری افزایش نشان می دهد . اما در خصوص میانگین های ارزش های اصلاحی نوسانات قابل توجه می باشد. میانگین عملکرد فنوتیپی سالانه صفات فوق الذکر به ترتیب ۴/۱۱ ، ۲۰/۶۲ ، ۳۲/۱۲ ، ۳۱/۲۴ و ۳۳/۳۴ کیلوگرم و میانگین ارزشهای اصلاحی سالانه به ترتیب ۰/۰۱۹ ، ۰/۶۳۴ ، ۰/۲۸۵ ، ۰/۲۲۲ و ۰/۱۰۷ کیلوگرم محاسبه شد. روند فنوتیپی صفات فوق به ترتیب ۰/۰۲۷ ، ۰/۲۵ ، ۰/۱۸۹ ، ۰/۱۹۱ و ۰/۱۵۳ کیلوگرم در سال و روند ژنتیکی آنها به ترتیب ۰/۰۰۷ ، ۰/۲۵ ، ۰/۰۰۰۷- ، ۰/۰۰۵ و ۰/۰۰۷ کیلوگرم در سال برآورد گردید.