سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الیاس لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعیده زره داران – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی آهنی آذری – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن، در سنین مختلف در بلدرچین ژاپنی بود. در نسل اول ۹۶ پرنده نر و ۱۹۲ پرنده ماده از جمعیت اولیه به صورت تصادفی انتخاب و هر نر با دو ماده به صورت تصادفی درداخل قفس قرارداده شدند. وزن بدن نتاج حاصل درسنین ۷، ۱۴ ، ۲۱ ، ۲۸ ، ۳۵ و ۴۲ اندازهگیری شد. صفات مورد بررسی با استفاده از مدل دام تک و دوصفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و واریانسهای ژنتیکی و فنوتیپی با روش حداکثر درستنمایی محدود شده ۱ REML برآورد شدند. وراثتپذیری نتاج در سنین ۷، ۱۴ ، ۲۱ ، ۲۸ ، ۳۵ و ۴۲ روزگی به ترتیب ( ۰۷ / ۰ ±) ۳۷ / ۰، ( ۰۷ / ۰ ±) ۳۹ / ۰،( ۰۷ / ۰ ±) ۴/ ۰، ( ۰۸ / ۰ ±) ۵۵ / ۰، ( ۰۷ / ۰ ±) ۴۷ / ۰، ( ۰۸ / ۰ ±) ۶۲ / ۰ برآورد گردید. در این تحقیق بیشترین همبستگی ژنتیکی بین وزن ۲۱ و ۲۸ روزگی ( ۹۸ / ۰) و بیشترین همبستگی فنوتیپی بین وزن ۲۸ و ۳۵ روزگی ( ۰/۸۵ ) تخمین زده شد