سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد ذوقی اطهر – دانشجو کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشا گه آزاد اسلامی واحد ساوه ،گروه
علی قاضی خانی شاد – استادیارعلوم دامی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، س
سعید خلج زاده – استادیارعلوم دامی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، س

چکیده:

به منظور برآورداجزاءکو(واریانس)و پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر مربوط به گاوهای هلشتاین استان همدان از ۳۸۸۱۰ رکورد روزآزمون که در بین سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۸ توسط مرکز اصلاح نژاد استان همدان جمع آوری شده بوداستفاده گردید .از مدل حیوانی چند متغیره و رگرسیون تصادفی تک صفتی برای رکوردهای روز آزمون استفاده شد .آنالیز رکوردهای روز آزمون با استفاده از نرم افزار Wombat انجام و کلیه پارامترهای ژنتیکی مربوط به صفت تولید شیر در طول دوره شیردهی اول برآورد گردید و جهت آنالیز و تجزیه و تحلیل فایل شجره از نرم افزار CFC استفاده گردید. براساس نتایج بدست آمده دامنه واریانس ژنتیکی افزایشی برای صفت تولید شیر بین ۶/۷۱ تا ۹/۶۲ و دامنه واریانس فنوتیپی برای تولید شیر بین ۳۵/۴۹ تا ۵۶/۵۱ و دامنه واریانس محیطی دائمی برای این صفت بین ۱۱/۱۴ تا ۳۰/۹۸ برآورد شد.دامنه وراثت پذیری برای صفت تولید شیر بین ۰/۱۶۶ تا ۰/۲۴۷ برآورند سبب شد. واریانس محیط دائمی به واریانس فنوتیپی برای صفت تولید شیر بین ۰/۳۱ تا ۰/۵۴۸ بدست آمد.حداکثر میزان همبستگی ژنتیکی برای صفت تولید شیر بین ماههای نزدیک به یکدیگر بدست آمد که با افزایش فاصله بین آنها همبستگی ها کاهش پیدا نمود.روند مذکور برای همبستگی فنوتیپی و محیطی دائمی نیز به همین صورت بود،همبستگی ها بین آزمونهای ماهیانه نزدیک به یکدیگر بالا بوداما باا زا فیش فاصله بین آنها کاهش پیدا نمود.