سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افشین کلوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ا
علی قاضی خانی شاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
برهان شکراللهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، سنندج، ایران

چکیده:

به منظور برآورد اجزاء (کو) واریانس ژنتیکی افزایشی و مادری و واریانس محیطی مادری برخی صفات رشد و وزن بیده ک یسالگی از ۷۶۷۳ رکورد مربوط به صفات رشد و وزن بیده یکسالگی بز مرخز که طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ در ایستگاه دامپروری سنندج جمع آوری شده بود استفاده گردید . مؤلفه های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی توسط روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و با استفاده از نرم افزار ASREML بر اساس مدل دام یک و چند متغیره مورد آنالیز قرار گرفت. شش مدل دام مختلف برای هر یک از صفات مورد استفاده قرار گرفت . بر اساس مناسب ترین مدل دام برازش یافته وراثت پذیری مستقیم وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی، وزن نه ماهگی، وزن یکسالگی و وزن یبده یکسالگی به ترتیب ۰/۲۲±۰/۰۷ و ۰/۱۸±۰/۰۶ و ۰/۲۰±۰/۰۷ و ۰/۳۵±۰/۰۸ و ۰/۲۹±۰/۰۷ و ۰/۰۳±۰/۰۷ برآورد شد. همبستگی ژنتیکی مستقیم و مادری بین اوزان مختلف بجز وزن بیده یکسالگی مثبت و از ۰/۰۳±۰/۱۱ تا ۰/۰۶±۰/۸۶ و ۰/۱۳±۰/۱۸ تا ۰/۰۶±۰/۷۴ متغیر بود که بالاترین همبستگی بین صفات وزن شش و نه ماهگی و کمترین همبستگی بین وزن تولد و یکسالگی بود . همچنین بالاترین همبستگی منفی بین صفات وزن شش ماهگی و وزن بیده بود .همبستگی فنوتیپی بین صفات نیز مثبت و از ۰/۰۱±۰/۱۵ تا ۰/۰۵±۰/۸۲ متغیر بود. تحقیق حاضر نشان داد اثرات مادری تأثیر فراوانی د ر تنوع صفات رشد داشته و با افزایش سن نقش اثرات مادری کاهش می یابد.