سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا پژمان – گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینای همدان
پویا زمانی –
علی اصغر ساکی –
مصطفی ملکی –

چکیده:

در این مطالعه رکوردهای مربوط به صفات تولیدمثلی ۶۴۱۹ رأس میش نژاد مهربان که در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۷ جمع آوری شده بودند، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی مورد استفاده قرارگرفت. برآورد مؤلفه های واریانس با استفاده از مدل های مختلط حیوانی به صورت تک صفتی و با کمک نرم افزارWOMBAT انجام شد. برای این منظور عوامل ثابت شامل گله-سال (-فصل)، سن میش هنگام زایش و شماره سال زایش میش بودند. ضریب وراثت پذیری صفات سن اولین زایش میش، مجموع وزن بره های متولد شده هر میش، مجموع وزن ازشیرگیری بره های هر میش و تعدادکل بره هر میش به ترتیب، ۰۹/۰±۱۴۹/۰، ۰۵/۰±۰۹/۰، ۰۸/۰±۲۲/۰ و۰۲/۰±۰۱/۰ برآورد گردید. در رابطه با صفات مجموع وزن تولد بره ها در هر زایش، مجموع وزن تولد بره ها در هر سال، میانگین وزن تولد بره ها در هر زایش، میانگین وزن از شیرگیری بره ها در هر زایش، تعداد بره در هر زایش، تعداد بره در هر سال، وزن از شیرگیری بره در هر زایش و وزن از شیرگیری بره در هر سال ضرایب وراثت پذیری به ترتیب، ۰۳/۰±۰۷/۰، ۰۲/۰±۰۲/۰، ۰۳/۰±۰۴/۰، ۰۳/۰ ± ۱۷/۰، ۰۲/۰±۰۶/۰، ۰۲/۰±۰۴/۰، ۰۴/۰±۱۱/۰ و ۰۴/۰±۰۸/۰ وضرایب تکرارپذیری به ترتیب، ۰۱/۰ ± ۰۷/۰، ۰۱/۰± ۰۲/۰، ۰۱/۰ ± ۰۴/۰، ۰۳/۰ ± ۱۷/۰، ۰۱/۰ ± ۰۶/۰، ۰۱/۰ ± ۰۴/۰، ۰۲/۰ ± ۱۱/۰ و ۰۳/۰ ± ۰۹/۰ برآورد شدند. نتایج این بررسی نشان داد که پاسخ به انتخاب صفت مجموع وزن از شیرگیری بره های هر میش، احتمالاً بالاتر از دیگر صفات تولیدمثلی خواهد بود.