سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن معرفت – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
سعید حسنی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احمد آیت اللهی مهرجردی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات لاشه بلدرچین سفید انگلیسی، ۷۲ جفت بلدرچین بطور تصادفی از جمعیت پایه انتخاب شدند. نتاج تولید شده (۹۵۸ پرنده) برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات لاشه استفاده شد. وزن سینه، وزن ران، وزن پشت و وزن لاشه به طور معنی‌داری تحت تاثیر جنس قرار داشت (۰۱/۰>P)، ولی درصد سینه، درصد ران و درصد پشت تحت تاثیر جنس نبودند(۰۵/۰<P). االبته، بر خلاف بقیه صفات بازده لاشه برای دو جنس معنی‌دار بود (۰۵/۰>P). در این مطالعه کمترین وراثت‌پذیری برای درصد لاشه و بالاترین برای وزن ران به ترتیب ۰۳/۰±۰۴۸/۰ و ۰۶/۰±۲۸/۰ برآورد شد. همبستگی‌های ژنتیکی بین صفات لاشه ( سینه، ران، پشت و لاشه) مثبت و بالا بودند، در حالی که همبستگی‌های ژنتیکی بین سینه با درصد ران و درصد پشت، درصد ران با درصد پشت منفی و پائین بودند. همبستگی فنوتیپی درصد لاشه با دیگر صفات بجز درصد سینه،که روندی رو به پائین داشت، مثبت و بالا بود. همچنین، همبستگی فنوتیپی بین صفات لاشه ( سینه، ران، پشت و لاشه) مثبت و بالا (۸۱/۰ تا۹۵/۰) و بین درصد سینه، درصد ران ، درصد پشت و درصد لاشه منفی بود(۰۹/۰- تا۸۰/۰-).