سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین خورشید – دانشجوی آارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حسین الماسی کیا – دانشجوی آارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
صادق امیری ابراهیم محمدی – دانشجوی آارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

ارتباط تنگاتنگ بین پروژه های عمرانی (از جمله تونل) با ویژگی های زمین شناسی منطقه وجود دارد ، از این رو جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز طراحی و اجرای این پروژه ها، باید مطالعات زمین شناسی مهندسی دقیقی صورت پذیرد. این بررسی ها مبتنی بر انجام پیمایشهای صحرایی و آزم ون- های آزمایشگاهی و صحرایی هستند. هدف این تحقیق برآورد ویژگیهای زمین جهت اجرای پروژههای مهندسی و ایجاد ارتباط مناسب بین اطلاعات آیفی و توصیفی زمین شناسی و پارامترهای آمی مورد – نیاز طراحان میباشد. تونل بلند زاگرس بخشی از طرح انتقال آب رودخانه سیروان است و قطعه ( ١ الف) این تونل در تناوبی از لایههای شیل و آهک توسط دستگاه TBM حفاری گردیده است . جهت طبقه بندی تودههای سنگی از روشهای RMR , Q و RMi استفاده شده و بر اساس این طبقهبندیها، ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگها تعیین شده است. در این تحقیق این طبقه بندی ها با یکدیگر مقایسه شده و روابط تجربی مابین آنها ارائه میگردد.