سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحسین ساداتی – دکتری مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
سیدرضا غفاری – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب

چکیده:

در هر پروژه ای، اطمینان از حصول مقاومت کافی در خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر معمولا ازطریق انجام عملیات ژئوتکنیک و مطالعات مکانیک خاک صورت می گیرد که آزمایش نفوذ مخروط یکی از این روشها می باشد . با استفاده از نتایح این آزمایش در مطالعات ژئوتکنیک، امکان ثبت پروفیل پیوسته از مقاومت نوک مخروط qc)اصطکاک جانبیfs)و فشار آب حفره ای u) در عمق خاک را میسر می سازد و با اطلاعات مذبور می توان پروفیل خاک و نیز مشخصات ژئوتکنیکی لایه های خاک را تعیین کرد و در این راستا می توان از این آزمایش به عنوان ابزاری مناسب در تعیین دانسیته خاکها و همچنین مقاومت برشی زهکشی نشده خاکهای چسبنده استفاده کرد. پارامترهای مقاومت برشی در خاک ها، با استفاده از پارامترهای خروجی آزمایش های درجا(روش های سنتی و مدلپیشنهادی) و نیز آزمایش های آزمایشگاهی بدست می آید. نتایج روش های سنتی، روش پیشنهادی و آزمایش های آزمایشگاهی سایتی در شهر بابل در قالب جدولی ارائه می شود. بنابراین در این تحقیق، روشی جدید ارائه شده که ازطریق آن می توان هر دو پارامتر مقاومت برشی خاک ها را با استفاده از همه پارامترهای خروجی این آزمایش (qC , fS U) تخمین زد.