سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رئوف سیدشریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
کاظم خاوازی – موسسه تحقیقات خاک و آب تهران
علیرضا پیرزاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر روند انباشت ماده خشک ارقام ذرت،آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور های مورد بررسی شامل ارقام ذرت در سه سطح SC-404, SC-410, SC-434 و پیش تیمار بذر با سویه های مختلف باکتری در چهارسطح(باکتری ازوسپیریلیوم، ازتوباکتر، ترکیبی از ازتوباکتر با ازوسپیریلیوم و عدم پرایمین گ بذر با باکتری) بود. نتایج نشان داد که مدل نمایی TDM = e a  bt  ct 2 dt 3روند سگموئیدی انباشت ماده خشک هیبرید های ذرت را به خوبی توجیه می کند. روند تغییرات انباشت ماده خشک کل نشان داد که در تمامی ترکیب های تیماری مقدار آن به اهستگی تا ۳۶ روز بعد از کاشت افز ایش یافت . از ۳۶ روز بعد از کاشت تا ۱۱۶ روز بعد از کاشت افزایش سریعی یافت. از ۱۱۶ روز بعد از کاشت تا زمان رسیدگی به دلیل افزایش پیری برگ ها و کاهش شاخص سطح برگ کاهش نشان داد . در ضمن در تمامی ترکیب های تیماری، انباشت ماده خشک کل در واحد سطح، در حالت پیش تیمار بذر با ازتوباکتر افزایش یافت.