سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی حسینی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدمصطفی وحیددستجردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت اباد، گروه معماری، اصفهان، ایران
مهدی یعقوبیان – دانشجو کارشناسی ارشد عمران- مهندسی زلزله، گروه عمران، دانشگاه آزاد ا

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در این مقاله، ناحیه مهران و به مرکزیت مهران می باشد که در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس قراردارد. مجموعه ای از داده های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمان از چند قرن پیش تا به امروز تا شعاع ۲۰۰ کیلومتری به کار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری شهر مهران مدل شده اند. برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی از روش ( ۲۰Kijko استفاده شده است. با استفاده از ۳ رابطه کاهندگی مختلف امبرسیز، نوروزی و ولز و کوپر اسمیت بزرگای محتمل برای هر گسل را بدست آورده و سپس محاسبات بیشینه شتاب رویسنگ بسترPGAدر مرکز شهرمهران با استفاده از روابط کاهندگی ۱۹۷ Niazi & Bozorgnia و Domes and Moore، Donovan_1991 بدست آمده است.