سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد آقاحسینی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
همایون صفایی – دانشیار دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

شهرهرات مرکز استان هرات بوده و دومین استان بزرگ افغانستان میباشد این شهر درفاصله ۱۱۶کیلومتر مرزکشور ایران واقع شده است مطالعه حاضر به بررسی وضعیت لرزه خیزی شهرهرات می پردازد دراین تحقیق ابتدا با پردازش داده های رقومی ماهواره ای تعداد ۷۳گسل با طول بیش از۱۵کیلومتر تا شعاع ۱۰۰کیلومتری شهرهرات شناسایی گردیده است اکثر این گسلها برای اولین بار دراین مطالعه شناسایی شده اند سپس به روش آماری Probabilistic) و تحلیلی Deterministic) به ارزیابی پارامترهای زمین لرزه و پیش بینی این پدیده درگستری مورد مطالعه پرداخته شدهاست باتوجه به نتایج بدست آمده بیشینه شتاب حرکت افقی برابر ۰/۳۴ شتاب ثقل زمین شناسی ازگسل F37 میب اشد