مقاله برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی میش در گوسفند شال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تولیدات دامی از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی میش در گوسفند شال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وراثت پذیری
مقاله صفات تولیدمثلی
مقاله گوسفند شال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی شهربابک محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی شهربابک حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داده های مورد استفاده در مطالعه حاضر مربوط به صفات تولیدمثلی گوسفند شال می باشد که طی سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ توسط سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین جمع آوری شد. صفات تولیدمثلی مورد مطالعه در این تحقیق به دو صورت صفات اصلی و ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. صفات تولیدمثلی اصلی شامل میزان آبستنی، تعداد بره متولد شده در هر زایمان و تعداد بره شیرگیری شده در هر زایمان و صفات تولیدمثل ترکیبی شامل کل وزن تولد در هر زایمان میش، کل وزن شیرگیری در هر زایمان میش، کل وزن تولد به ازای هر میش در معرض آمیزش و کل وزن شیرگیری به ازای هر میش در معرض آمیزش بودند. داده ها توسط روش حداکثر درستنمایی محدود شده و با استفاده از نرم افزار ASREML تجزیه تحلیل شدند. تاثیر عوامل محیطی نظیر سال و سن میش در زمان آمیزش بر کلیه صفات تولیدمثلی معنی دار (P<0.05) برآورد شد. برآوردهای وراثت پذیری اثرات ژنتیکی مستقیم عمدتا کوچک و از ۰٫۰۶ تا ۰٫۱۳ متغیر بود که دلیل آن تاثیر زیاد عوامل محیطی و توزیع آستانه ای برخی صفات می باشد. برآورد ضرایب تکرار پذیری از کم تا متوسط و در دامنه ۰٫۱۰ تا ۰٫۱۹ بین صفات برآورد شد. همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفت میزان آبستنی با صفات تعداد بره متولد شده در هر زایمان، تعداد بره شیرگیری شده در هر زایمان، کل وزن تولد در هر زایمان و کل وزن شیرگیری در هر زایمان منفی بود ولی سایر همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات مثبت برآورد شد. نتایج نشان داد انتخاب بر اساس وزن از شیرگیری می تواند موثرتر از دیگر صفات در بهبود عملکرد تولیدمثلی در میش های گوسفند شال باشد.