مقاله برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی و تکرارپذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۵۲ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل های رگرسیون تصادفی و تکرارپذیر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهای ژنتیکی
مقاله مدل حیوانی تکرارپذیر
مقاله مدل روزآزمون تابعیت تصادفی
مقاله هلشتاین ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خان زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قوی حسین زاده نوید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل حیوانی تکرارپذیر برای رکوردهای تصحیح شده ۳۰۵ روز و مدل روزآزمون رگرسیون تصادفی از رکوردهای دوره اول زایش جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ استفاده شد. برای تعیین عوامل ثابت برازش یافته در مدل از رویه GLM استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوریتم AIREML انجام شد. در مدل رگرسیون تصادفی از نظر درجه برازش چندجمله ای های لژاندر درجه برازش ۵ و ۶ به ترتیب برای تجزیه اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی و اثر محیطی دائمی به عنوان مناسب ترین درجه برازش انتخاب شدند. وراثت پذیری و تکرارپذیری تولید شیر برای داده های تصحیح شده برای ۳۰۵ روز به ترتیب ۰٫۲۰۹ و ۰٫۳۹۲ و با مدل تابعیت تصادفی به ترتیب ۰٫۱۰۶ تا ۰٫۲۷۸ و ۰٫۶۸۸ تا ۰٫۸۱۰ برآورد شد. میانگین وراثت پذیری تولید شیر در مدل تابعیت تصادفی روزآزمون به ویژه در ماه های چهارم تا اواخر دوره شیردهی بیشتر از وراثت پذیری در مدل تکرارپذیری بود.