مقاله برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین مهدشت ساری با استفاده از رکوردهای روز آزمون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین مهدشت ساری با استفاده از رکوردهای روز آزمون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهای ژنتیکی
مقاله رکوردهای روز آزمون
مقاله مدل تابعیت تصادفی
مقاله وراثت پذیری
مقاله تکرارپذیری
مقاله هلشتاین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره ویسی شهاب الدین
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: کالاشی ذبیح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر، از رکوردهای روز آزمون مربوط به اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین مهدشت ساری که طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۸ جمع آوری شده بود، استفاده گردید. داده های مورد بررسی در این تحقیق شامل ۹۷۸۲ رکورد روز آزمون مربوط به ۱۱۴۰ رأس گاو هلشتاین موجود در مجتمع شیر و گوشت مهدشت ساری بود. آنالیز رکوردهای روز آزمون با استفاده از نرم افزار DFREML انجام شد. تابعیت ثابت و تصادفی طبق چند جمله ای های لژاندار از روزهای شیردهی در مدل منظور گردید. همچنین از مدلی با درجه برازش ۳ برای عوامل ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی استفاده گردید. حداقل میزان وارثت پذیری مربوط به اوایل دوره شیردهی بود(۰۳۹٫۰) و مقدار آن در اواخر دوره شیردهی افزایش و در حدود ماه نهم از دوره شیردهی به حداکثر مقدار رسید (۲۸۰٫۰). مقدار واریانس فنوتیپی صفت تولید شیر در طول دوره شیردهی یکسان نبوده و مقدار آن در اوایل و اواخر دوره شیردهی بیشتر بود. حداکثر میزان واریانس ژنتیکی افزایشی در ماه دهم (۷۵۰٫۱۸) و حداقل میزان آن در اوایل دوره شیردهی (۳۶۰٫۲) برآورد گردید. واریانس باقیمانده صفت تولید شیر ثابت بود. حداکثر میزان همبستگی های ژنتیکی افزایشی و فنوتیپی بین روزهای شیردهی مجاور مشاهده گردید و مقدار این همبستگی ها به موازات افزایش فاصله بین روزهای شیردهی کاهش یافت. با استفاده از رکوردهای روز آزمون، دقت برآورد پارامترهای ژنتیکی افزایش یافت.