مقاله برآورد پارامترهای مدل منحنی رطوبتی فردلاند و ژیانگ با استفاده از یک نقطه اندازه گیری شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: برآورد پارامترهای مدل منحنی رطوبتی فردلاند و ژیانگ با استفاده از یک نقطه اندازه گیری شده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب قابل استفاده
مقاله مدل منحنی رطوبتی فردلاند و ژیانگ
مقاله نقطه مشخص منحنی رطوبتی
مقاله مدل تک پارامتری منحنی رطوبتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شرفا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهی کمی از خصوصیات هیدرولیکی خاک مانند منحنی رطوبتی و هدایت هیدرولیکی خاک در شبیه سازی جریان و پدیده های انتقال در کشاورزی و هیدرولوژی ضروری می باشد. روش های مستقیم زیادی برای اندازه گیری خصوصیات هیدرولیکی خاک وجود دارند. اما متاسفانه بیشتر روش های موجود وقت گیر و پر هزینه می باشند. چاین و همکاران روش تک پارامتری را برای تخمین پارامترهای منحنی رطوبتی فردلاند و ژیانگ با استفاده از آنالیز رگرسیونی بدست آوردند. این روش برای برآورد پارامتر های معادله منحنی رطوبتی به یک نقطه اندازه گیری شده منحنی رطوبتی (نقطه پایه ای) نیاز دارد. تحقیق حاضر به منظور بررسی کارائی روش مذکور در پیش بینی منحنی رطوبتی خاک و آب قابل استفاده گیاه صورت گرفت. ۴۵ خاک از بانک داده UNSODA و ۴۲ خاک، از خاک های مورد مطالعه در کشور با خصوصیات هیدرولیکی متفاوت انتخاب شد. کمترین مقدار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) روش مذکور در برآورد رطوبت در مکش های مختلف در خاک های UNSODA و ایران زمانی بود که مکش ۳۳ کیلوپاسکال به عنوان نقطه پایه منحنی رطوبتی مورد استفاده قرار گرفت. ضریب تبیین بالا (R2=0.96) و RMSE پایین (RMSE=0.026) بین رطوبت اندازه گیری شده و برآورد شده در خاک های ایران نشان داد که روش به خوبی قادر به پیش بینی منحنی رطوبتی خاک می باشد. خطای پایین (RMSE=0.038) و همبستگی مثبت و معنی داری (**r=0.732) بین رطوبت قابل استفاده پیش بینی شده و اندازه گیری شده نشان داد که روش فوق الذکر علاوه بر منحنی رطوبتی به خوبی قادر به پیش بینی رطوبت قابل استفاده گیاه در تمام خاک های مورد مطالعه می باشد. مقایسه نتایج نشان داد که روش تک پارامتری مذکور نسبت به برخی از توابع انتقالی ارائه شده در کشور دارای کارائی بالاتری در برآورد منحنی رطوبتی خاک می باشد.