سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسمعیل ابونوری – استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان
محمد زحمتکش – دانشجوی کارشناسیارشد اقتصاد مالی دانشگاه سمنان
زهره کرانی – دانشجوی کارشناسیارشد اقتصاد اسلامی دانشگاه اصفهان

چکیده:

توجه به ریسک و رقابتپذیری مهمترین عوامل در طراحی اوراق مالی هر دارایی محسوب میشوند. ریسک اوراق مشارکت منتشر شده در ایران به دلیل ثابت بودن بازدهی آن رقابت پذیر نیستند. از اینرو در این مقاله اوراق مشارکتی پیشنهاد شده است که بازدهی آن مانند اوراق سهام بر اساس عوامل بازار تعیین میشود، بدین منظور برای افزایش جذابیت این اوراق لازم است ریسک بازاری آنها بررسی گردد. در این مقاله ارزش در معرض ریسک به دو روش ریسکسنجی شرکت جی.پیمورگان و مدل اقتصادسنجی گارچ در سطوح مختلف اندازهگیری شدهاست. برای اندازهگیری ریسک بازاری به دلیل نبود دادههای اوراق مشارکت پیشنهادی از دادههای اوراق سهام بهعنوان معادل استفاده شد. سپس اعتبار این دو مدل توسط آزمون شکست کوپیک بررسی گردید. نتایج آزمون شکست کوپیک نشان داد ارزش در معرض خطر با هر دو روش ریسکسنجی و گارچ معتبر است ولی روش ریسکسنجی مورگان نسبت به مدل گارچ کاراتر است.