سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه سادات همراز – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان بوانات
ناصر شاهنوشی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مزیت نسبی یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری در تولید و تجارت محصولات می باشد که از دو بعد جایگزینی واردات وتوسعه صادرات حا ئز اهمیت می باشد. در این راستا هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی و تعیین مزیت نسبی محصول انار در ۹ شهرستانمنتخب استان خراسان می باشد. بخشی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه در زمینه با هزینه تولید این محصول از آمار منتشره توسط سازمان جهاد کشاورزی استان استفا ده شده است و بخش دیگر آن از پایگاههای اینترنتیComtrade و FAO گردآوری شده است. بر این اساس از شاخص های نوع اول یعنیNSP و SCB ،DRC استفاده گردیده است . نتایج این مطالعه نشان داد که تمامی شهرستانهای منتخب در تولید محصول انار دارای مزیت نسبی هستند . همچنین نتایج موید بالا بودن ظرفیت تولیدی محصول انار شهرستانهای استان خراسان رضوی میباشد.