سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی صابری – فوق لیسانس علوم اقتضای،دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

تقاضای بالای انرژی برق دربخش خانگی نشان دهنده افزایش رفاه خانوار می باشد ولی بهعلت عدم تولید کافی انرژی الکتریکی منجر به کاهش استفاده در بخش صنعتی بازی با مجموع صفر می گردد و منجر به کاهش رفاه ناشی از کاهش تویلد کالاهای صنعتی و نیز کاهش درآمد نیروی کار می گردد بنابراین شناخت تابع تقاضای برق در بلندمدت می تواند در افراد سیاستگذار دراین بخش را یاری کند دراین مقاله سعی شده است تا تقاضای برق خانگی درایران با تکیه بر مطالعات خارجی و روشهای جدید و با استفاده از داده های جمع آوری شده از بانک مرکزی ج.ا.ا و تراز نامه های انرژی سالهای ۱۳۸۷ و ۸۳ دردوره ۱۳۸۷-۱۳۶۹ برآورد گردد برای استخراج روند بلندمدت از روش هودریک-پرسکات فیلتر HP استفاده شده و بعد از خارج کردن جزء دوران از سری های زمانی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ADF برای مشخص شدن درجه هم انباشتگی بهره گرفته و رابطه بین آنها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی OLS برآورد گردیده است. نتایج نشان میدهد گاز به عنوان کالای جانشینی برق بوده ودربلندمدت افزایش قیمت گاز سرعت افزایش تقاضای برق را زیادتر می دهد و نیز تفاضل مرتبه اول تقاضای برق با شاخص قیمت لوازم خانگی رابطه منفی دارد.