مقاله برآورد و سطح بندی توسعه محله ای با تاکید بر مولفه های سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: محلات شهر ابرکوه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش و برنامه ریزی شهری از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: برآورد و سطح بندی توسعه محله ای با تاکید بر مولفه های سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: محلات شهر ابرکوه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله توسعه یافتگی
مقاله همبستگی اجتماعی
مقاله تکنیک دلفی
مقاله الکتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیاری کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: طاوسیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کشورهای جهان سوم وجود انواع دوگانگی های نامطلوب نظیر، دوگانگی منطقه ای به دلایل متعددی همچون کم و کیف میزان سرمایه اجتماعی در مسیر توسعه یافتگی آن ها مشکلاتی ایجاد می کند. به همین خاطر نخستین قدم در برنامه ریزی، خصوصا در برنامه ریزی توسعه شهری شناخت صحیح از وضعیت فعلی مناطق شهری است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا محله های شهری ابرکوه را با تاکید بر شاخص های سرمایه اجتماعی سطح بندی نماید. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که آمار و اطلاعات آن از طریق روش های میدانی به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خانوارهای ساکن در محله های ۹ گانه شهری ابرکوه است که با استفاده از فرمول کوکران ۲۶۳ نمونه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز انتخاب گردید. همچنین آزمون پیش آهنگی برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت که ضریب اطمینان آلفای کرونباخ ۰٫۷۸، حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. در این پژوهش به منظور وزن دهی شاخص ها از تکنیک دلفی و به منظور تحلیل داده ها در راستای سطح بندی محله های شهری از تکنیک ELECTRE استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که محلات نظامیه، طاووس و دروازه میدان با توجه به مولفه های سرمایه اجتماعی به ترتیب در رتبه های یک تا سه و محلات جهانستان، نبادان و گلکاران به ترتیب در رتبه های هفت تا نه از سطح بندی توسعه محله ای قرار گرفته اند.