سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره صافی – کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

یکی از اهداف شبکه های ابیاری کاهش اثرات خشکسالی برروی محصولات کشاورزی است که پیش بینی شدت خشکسالی منطقه و وخامت آن قبل از طراحی هرگونه شبکه ابیاری به منظور تعیین نقاطی با حساسیت بیشتر برای مدیریت این گونه شبکه های ضروری می نماید ازاین رودر این پژوهش حاضر پیش بینی خشکسالی که جلوه ای عادی از اقلیم است و در نواحی با رژیمهای کاملا مختلف اقلیمی رخ میدهد مورد بررسی قرار گرفت معمولا انالیز خشکسالی های منطقه ای با استفاده از دادههای بارندگی و یا جریانهای رودخانه ای صورت می گیرد در پژوهش حاضر انالیزمنطقه ای شدت خشکسالی هیدرولوژیکی در حوزه ابریز دریاچه بختگان در ۲۰ ایستگاه مورد بررسی قرارگرفت برای برآورد خشکسالی هیدرولوژیکی، از تئوری ران استفاده شد و با استفاده از ۱۶ متغیر حاصل از ویژگیهای فیزیوگرافی و اقلیمی ، تجزیه و تحلیل عاملی صورت گرفت نتایج تحلیل عاملی نشان داد که از میان ۱۶ متغیر ۴ عامل: مساحت ، ارتفاع متوسط ضریب فشردگی نسبت طول به عرض عوامل موثر در خشکسالی هیدرولوژیکی می باشند که این ۴ عامل ۸۹/۸۲۴ درصد از تغییرات خشکسالی هیدرولوژیکی را توضیح می دهند.