سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عظیمه حاجی زاده – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
سیدفرزاد حسینی زاده آرانی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم گردشگریTCI) میسکوفسکی( ۱۹۸۵ ) به ارزیابی اقلیم گردشگری استان پرداخته شده است. این شاخص به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای فعالیت گردشگری با استفاده از پارامترهایمیانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی روزانه بارشmm) کل ساعات آفتابی و سرعت باد مورد ارزیابی قرار می دهد. شرایط آب و هوایی که فرد گردشگر در آن احساس مطلوبی دارد و به فعالیت های گردشگری می پردازد و آن را با احساس آرامش انجام می دهد آسایش اقلیمی گردشگری نامیده می شود. این تحقیق با استفاده از داده های ۵ ایستگاه موجود در استان بوشهر و ۵ ایستگاه سینوپتیک وبه روش شاخص اقلیمی گردشگریTCIانجام گرفت. در نرم افزار ۲۰۰۷ Excel تشکیل شد. وبعد به محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی ( ۹٫۳Arc/GIS منتقل شد و تحلیل های مکانی با تکیه بر منطقه بندی شرایط اقلیمی گردشگری در مقیاس زمانی ماهانه انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که کل شهرهای استان طی ماههای ژانویه ، فوریه، مارس و آوریل و دسامبر شرایط خوب ومساعد دارند و برای گردشگری مناسب اند .و در ماههای اکتبر و نوامبر شرایط استان حالت قابل قبول را تجربه می کند وتقریبا شرایط بینابینی حاکم است . ولی از ماه ژوئن تا سپتامبر شرایط نامساعد برکل استان بوشهر مستولی می باشد