سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآورده های چندسازه چوبی
محراب مدهوشی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کمبود منابع سبز جنگلی و چوبی که از آن به عنوان طلای سبز یاد می کنند در حال حاضر یکی از جدی ترین چالشهای اساسی در دنیا و از جمله کشورمان ایران دربخش صنعت چوب و کاغذ به شمار می اید توسعه فراورده های چوبی دردنیا نظیر MDF صفحات فشرده چوبی تخته خرده چوب چوب پلاستیک ودیگر فراورده ها مورد استفاده درکشور موجب شده است که بدلیل فقیر بودن سطح پوشش جنگلی کشور بیشتر واحدهای تولیدی داخلی با کمبود مواد اولیه چوبی مواجه شده و به تبع آن حتی درموارد متعددی تعطیلی آنها را درپی داشته است استفاده از ضایعات کشاورزی به منظور جبران این چالش ها امری اجتناب ناپذیر می باشد به عنوان مثال میزان ضایعات زراعی قابل استحصال موجود در کل کشور درارتباط با چند محصول شامل گدم جو برنج ذرت دانه ای دان های روغنی و پنبه نشان داده شده است. برای محاسبه ضایعات یا عملکرد غیراقتصادی NGY هرکدام از محصولات از فاکتور شاخص برداشت HI و عملکرد اقتصادی GY که طبق آمارهای منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی میب اشد استفاده گردید. دراین مطالعه نیز میزان پسماند کشاورزی استان اردبیل و استفاده از آن به عنوان مواد اولیه کمکی درفراورده های چند سازه چوبی بررسی و معرفی گردید.